Hotline

02773 861328

Giờ làm việc

08:00 - 17:00
Trang chủ / Phát triển đất nước

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thanh niên

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí…

Xem thêm